Jakość, relacje, integracja, środowisko i etyka

 Jakość, relacje, integracja, środowisko i etyka


Jakość, relacje, integracja, środowisko i etyka - społeczna odpowiedzialność Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

 Podstawowy kierunek społecznej odpowiedzialności Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego koncentruje się na pozytywnym oddziaływaniu na środowisko wewnętrzne i zewnętrzne, w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

CBiDGP jako jednostka świadcząca usługi badawczo-pomiarowe, analityczne, ekspertyzowe
i doradcze w szczególności dba o te aspekty relacji z interesariuszami, które decydują zarówno o pozycji firmy na rynku usług, budowaniu wzajemnego zaufania i wiarygodności przedsiębiorstwa jako zleceniobiorcy oraz pracodawcy, jak i o jego wizerunku społecznym,
w tym ekologicznym. Strategia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa ma zatem odzwierciedlać jego wartość rynkową, społeczną oraz kulturę organizacyjną, której głównymi wyznacznikami są:

 

1. Działania zgodne z etyką


Przyjęty w CBiDGP Kodeks Etyki stanowi kanon reguł zobowiązujących pracowników firmy do realizacji wszelkich podejmowanych działań zgodnie z zasadami prawnymi i moralnymi, zorientowanych na współpracę, z zachowaniem szacunku dla drugiej strony, bezstronności
i obiektywności.

 
2. Dbałość o jakość usług
Wychodząc naprzeciw wymogom rynku, a tym samym potrzebom i oczekiwaniom interesariuszy CBiDGP dąży do stałego podnoszenia jakości i zakresu świadczonych usług. Wdrażane i stosowane metodyki i techniki badawczo-pomiarowe odpowiadają krajowym i europejskim normom, a potwierdzeniem tego są certyfikaty i akredytacje nadawane przez uprawnione do tego jednostki.

 

3. Bezpieczeństwo priorytetem

Bezpieczeństwo pracy, techniki i środowiska wyznacza misję, a jednocześnie kierunki działalności CBiDGP. Bezpieczeństwo postrzegane jest zarówno jako obszar odpowiedzialności przedsiębiorstwa w zakresie wykonywanych ocen badanych obiektów i analizowanych czynników, środowiska pracy i środowiska naturalnego, jak i bezpieczeństwa pracowników. Realizacji tych celów sprzyjają:


- wiedza i doświadczenie badawczo-pomiarowe ekspertów przedsiębiorstwa,


- dbałość o najwyższą jakość realizowanych prac,


- systematyczne nadzór i kontrola warunków bhp,


- dbałość o jakość i bezpieczeństwo stanowisk pracy


- Zintegrowany System Zarządzania.

 

4. Firma przyjazna środowisku

CBiDGP świadome oddziaływania współczesnych przedsiębiorstw na środowisko naturalne realizuje politykę firmy przyjaznej środowisku.

 

Wdrożony system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001 nie tylko ułatwia spełnienie wymogów prawnych w tym zakresie, ale przede wszystkim dostarcza wiedzy i narzędzi umożliwiających podjęcie działań na rzecz ograniczania negatywnego wpływu na środowisko. Z myślą o korzyściach zarówno środowiskowych, jak i finansowych przyjęto plan koncentrujący się na kluczowych dla przedsiębiorstwa aspektach:


- program oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej


- program racjonalnej gospodarki odpadami.

 

Drugi kierunek prośrodowiskowego zaangażowania CBiDGP wiąże się z odpowiedzialnością firmy realizowaną przez badania i pomiary czynników takich jak powietrze, woda, grunty, ścieki itd. Wiedza i doświadczenie ekspertów firmy w tej dziedzinie oraz ich działalność doradcza przyczyniają się do podnoszenia świadomości klientów w obszarze zagrożeń środowiskowych, ich redukcji, ograniczania ryzyka dla środowiska oraz ludzi.

 

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego podejmuje szereg działań mających na celu rozpowszechnianie wiedzy, świadomości i poczucia odpowiedzialności ekologicznych zarówno wśród swoich pracowników, jak i interesariuszy zewnętrznych, w tym dzieci. Wśród akcji podejmowanych przez firmę na przestrzeni ostatnich lat należy wymienić:


- "Chroń środowisko, oszczędzaj energię” - promocja ekologicznych postaw wśród pracowników firmy zmierzająca do kształtowania prośrodowiskowych zachowań: oszczędzania energii elektrycznej, wody itp.


- "Akcja SOSNA” – zbiórka butelek PET obejmująca zarówno laboratoria firmowe, jak i zasoby własne pracowników oraz ich przekazanie do MPGO w Sosnowcu w celach recyklingowych. Ważnym puntem programu było sadzenie młodych sosen, otrzymanych w zamian ze zebranie określonej liczby butelek PET. Młode drzewka posadzone zostały na terenie CBiDGP oraz w ogrodach i na działkach pracowników. Akcja podjęta została przez pracowników CBiDGP w ramach konkursu MPGO.


- Cykliczne wizyty uczniów szkoły podstawowej w Bieruniu w laboratoriach CBiDGP – program podnoszenia świadomości młodzieży w zakresie czynników oddziałujących na stan środowiska naturalnego, metod ich badania, sposób oceny ich jakości.

 

- Wizyta przedszkolaków z Lędzin w laboratoriach CBiDGP – program podnoszenia świadomości dzieci w zakresie czynników oddziałujących na stan środowiska naturalnego, działalności laboratorium badającego czynniki środowiskowe itp.

 
- Program segregacji odpadów komunalnych i proekologiczna gospodarka pozostałymi wytworzonymi odpadami


- Program podnoszenia świadomości pracowników w zakresie ograniczania negatywnego wpływu na środowisko poprzez cykl szkoleń


- Program zakupów sprzętów o niskim poziomie zużycia energii – CBiDGP wdraża politykę zakupów artykułów „przyjaznych” dla środowiska


- Publiczne kampanie edukacyjne – CBiDGP realizuje obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi za pośrednictwem Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 


5. Dialog z interesariuszami

Z uwagi na różnorodność, specyfikę i charakter usług oferowanych przez CBiDGP relacje z klientem budowane są w oparciu o modele B2B oraz B2C. Preferowany model komunikacji stosowany przez przedsiębiorstwo to marketing bezpośredni realizowany przede wszystkim poprzez sieć przedstawicieli funkcjonujących w kilku województwach oraz udział w branżowych targach wystawienniczych. Z kolei wdrożony w firmie system CRM stanowi narzędzie usprawniające kontakty handlowe z kontrahentami.

 
6. Relacje z pracownikami

Pracownicy jako szczególny rodzaj interesariusza stanowią punkt wyjściowy dla budowania współpracy z interesariuszami zewnętrznymi oraz osiągania celów strategicznych przedsiębiorstwa. Kluczowym zatem zagadnieniem w obszarze kultury organizacyjnej CBiDGP są relacje z pracownikami, mające na celu budowanie lojalności i zwiększenie poziomu utożsamiania się z firmą, utrzymanie/wzrost wydajności pracy oraz satysfakcji z wykonywanych zadań, zapobieganie konfliktom, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Polityka relacyjna CBiDGP w tym obszarze koncentruje się na: kształtowaniu odpowiednich warunków pracy, w tym uwzględniających kwestie bezpieczeństwa i higieny w środowisku i na stanowisku pracy, dostarczanie narzędzi do wykonywania zadań, stwarzanie warunków umożliwiających podnoszenie kompetencji poprzez udział w szkoleniach, działania zmierzające do wzrostu integracji załogi, wsparcie socjalne. Podejmowane działania propracownicze mają na celu ugruntowanie pozycji CBiDGP jako rzetelnego pracodawcy i atrakcyjnego miejsca.

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.