Najwyższa jakość kształcenia WSEI - spełnione oczekiwania studentów i rynku pracy

Najwyższa jakość kształcenia WSEI - spełnione oczekiwania studentów i rynku pracy
 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest największą niepubliczną Uczelnią we wschodniej Polsce, która uznanie zyskała, jako praktycznie przygotowująca do zawodów i szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami. Na przestrzeni ponad 21 lat funkcjonowania zajęła pozycję lidera w regionie pod względem przygotowania absolwentów do potrzeb rynku pracy. W tym czasie Uczelnię ukończyło 40 tys. absolwentów. Aktualnie na wszystkich kierunkach kształci się ponad 8 tys. studentów i słuchaczy, w tym ponad 1,3 tys. obcokrajowców z 23 krajów świata.

 


Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie właśnie zdobyła złote godło QI 2021 w Programie Najwyższa Jakość Quality International za usługi kształcenia studentów.


Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie została utworzona 24 października 2000 r. Założycielem jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, której misją jest zapobieganie bezrobociu i promowanie rozwoju gospodarczego poprzez projektowanie i wdrażanie programów edukacyjnych i doradczych. Poprzez kooperację z przedsiębiorstwami czy instytucjami administracji publicznej Uczelnia skutecznie i efektywnie analizuje potrzeby pracodawców oraz implementuje ich uwagi do procesu kształcenia. WSEI ma podpisanych ponad 400 umów dotyczących współpracy w zakresie praktyk i staży zawodowych z otoczeniem biznesu, innymi uczelniami i przedsiębiorcami. Przynosi to wymierne efekty – ponad 95 proc. absolwentów Uczelni znajduje zatrudnienie. –

Od początku istnienia Uczelni dbamy o to, by dyplom tu zdobywany był dokumentem wiarygodnym dla pracodawców, potwierdzającym znakomite przygotowanie do podjęcia pracy – mówi Teresa Bogacka, Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, i dodaje: - Nasza Uczelnia słynie z tego, że jej mury opuszczają nowocześnie wykształceni absolwenci, a tym samym kreuje społeczeństwo obywatelskie, zapewnia opiekę naukową i biznesową, wspiera społeczność lokalną, pracując na rzecz poprawy kondycji ekonomicznej całego regionu.

Nowatorskie kształcenie motywacją do aktywności zawodowej

WSEI wdraża i realizuje szereg nowatorskich, innowacyjnych programów finansowanych z funduszy zewnętrznych, których realizacja wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, i co najważniejsze – stymuluje rynek pracy i minimalizuje skutki bezrobocia. – Nie byłoby to możliwe bez wyspecjalizowanej kadry naukowej. Nasi wykładowcy mają wysokie kwalifikacje naukowe i zawodowe, a poziom kształcenia dostosowują do indywidualnych możliwości studentów – zaznacza Teresa Bogacka. Ponadto Uczelnia uwzględnia w tym zakresie indywidualne możliwości ekonomiczne, zainteresowania i potrzeby studentów.

Wysoka jakość kształcenia przygotowuje studentów do podejmowania wyzwań współczesnej cywilizacji i gospodarki opartej na wiedzy. Przynosi to efekty nie tylko w postaci znalezienia przez absolwentów atrakcyjnej pracy, ale także przygotowuje ich do założenia i prowadzenia własnej, dobrze prosperującej firmy lub pomaga rozwijać i unowocześniać te już istniejące.

Uczelnia na trzech wydziałach – Administracji i Nauk Społecznych, Transportu i Informatyki oraz Nauk o Człowieku – kształci na kilkunastu kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia obejmujących kilkadziesiąt specjalizacji. WSEI prowadzi studia w języku polskim na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Finanse i Rachunkowość, Psychologia, Pedagogika, Transport, Mechatronika, Informatyka, Pielęgniarstwo, po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Ponadto, w ramach internacjonalizacji kształcenia, Uczelnia prowadzi zajęcia w języku angielskim na kierunkach: Zarządzanie, Logistyka, Ekonomia, Informatyka oraz Pielęgniarstwo.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie głównej Uczelni www.wsei.lublin.pl.

Opisane działania dydaktyczne oparte są o wdrożony na Uczelni System Zarządzania Jakością i System Doskonalenia Jakości Kształcenia, który dostosowany jest zarówno do wymagań zewnętrznych, określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym i przepisach wykonawczych, wymagań Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jak i wewnętrznych regulacji Uczelni, uwzględniających jej specyfikę.

Unikatowe w skali kraju laboratoria

Laboratoria WSEI są naukowo-badawczymi jednostkami organizacyjnymi i mają charakter interdyscyplinarny.  Prowadzą szeroko zakrojoną działalność naukowo-badawczą oraz popularyzującą wiedzę. Te innowacyjne obiekty umożliwiają studentom łączenie teorii z praktyką, co na współczesnym rynku pracy oraz w kontaktach nauki z biznesem jest nie do przecenienia.

Działalność naukowa Uczelni w ramach tych placówek obejmuje prace badawcze realizowane w Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu,  skupiającego potencjał laboratoriów transportu, informatyki i psychologii transportu, Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz, w którym są prowadzone badania z zakresu transportu, zdrowia publicznego oraz psychologii eksperymentalnej, Centrum Symulacji Medycznej, które są swoistym „poligonem” odwzorowującym w pełni wyposażone sale szpitalne, oraz Laboratorium Cyberbezpieczeństwa, będącym jedynym tego typu laboratorium we wschodniej Polsce.

Jak mówi Teresa Bogacka: - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie swoją renomę zawdzięcza temu, że ludzie w niej pracujący są osobami tworzącymi innowacje. Wizja Uczelni naszych marzeń jest oparta na konsekwentnie realizowanym precyzyjnym planie, który pozwala nam na ciągły rozwój i budowanie marki WSEI. Robimy to nie tylko dla własnej satysfakcji i podniesienia prestiżu Uczelni samej w sobie, ale przede wszystkim po to, żeby zdobycie dyplomu naszej Uczelni gwarantowało zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych na wysokim poziomie. Współcześni pracodawcy i działy HR coraz rzadziej pytają o ukończone studia czy ocenę na dyplomie. Zamiast tego osoby zajmujące się rekrutacją na poszczególne stanowiska szczegółowo sprawdzają znajomość konkretnych programów, urządzeń, poziomie zaawansowania ich obsługi czy znajomości aktualnych branżowych trendów. W dużej części za tę wiedzę naszych absolwentów odpowiada Uczelnia i do tego przywiązujemy szczególną uwagę tworząc programy kształcenia każdego z oferowanych przez nas kierunków studiów. Analizując współczesne trendy, myśląc o kompetencjach i zawodach przyszłości widzimy również zwiększające się zapotrzebowanie na zawody kreatywne i społeczne, a także wymagania związane z posiadaniem określonych kompetencji miękkich. Na te wszystkie zmienne również musimy odpowiednio reagować i robimy to dobrze, ponieważ kierunki studiów pielęgniarstwo i psychologia są na naszej Uczelni najpopularniejsze.

Cyfrowa edukacja przyszłości

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie bardzo dobrze przygotowała się na doskonalenie zawodowe online. Tej lubelskiej Uczelni dało to impuls i dodatkową szansę na rozwój, jak np. poprzez możliwość studiowania w Uczelni dla osób mieszkających od Lublina o setki kilometrów. Doprowadziły do tego zmiany w sposobie przekazywania wiedzy oraz zmiany technologiczne. Nowością na skalę krajową, która została zrealizowana w WSEI są wdrażane dla studentów laboratoria w chmurze. 

Do tej pory studenci korzystali z dostępu do specjalistycznego oprogramowania w trakcie zajęć i odbywając ćwiczenia w budynku Uczelni. Teraz, dostęp do bardzo drogich i licencjonowanych programów np. w Laboratorium Cyberbezpieczeństwa będzie nieograniczony czasowo i lokalizacyjnie. Student ze swojego komputera z dostępem do Internetu będzie mógł pracować na specjalnie dla niego skonfigurowanych, spersonalizowanych stacjach roboczych znajdujących się w chmurze Uczelni.

Do poprawnej pracy wystarczy jedynie przeglądarka internetowa i dostęp do Internetu. Wprowadzone rozwiązania pozwolą na pełny dostęp zdalny do specjalistycznego oprogramowania dostępnego w stacjonarnych zasobach laboratoryjnych. W ramach podjętych działań do dyspozycji studentów dostępne będą laboratoria logistyki, statystyki, bezpieczeństwa sieci komputerowych, mechatroniki, rachunkowości i finansów oraz administracji i bezpieczeństwa publicznego. Wartość projektu przekracza 2 mln 200 tys. zł – zaznacza Teresa Bogacka.

 

Dodatkowo w ramach projektów skierowanych do wewnątrz Uczelni, finansowanych z EFS Uczelnia wdrożyła systemy informatyczne takie jak: elektroniczny system obiegu dokumentów, system do zarządzania programami kształcenia i tokiem studiów; w tym elektroniczny sylabus, system ewaluacji i raportowania o potencjalne naukowo-badawczym Uczelni, system praktyk i staży, który będzie wspierać działania związane ze współpracą z pracodawcami w zakresie organizacji praktyk, staży i pośrednictwa pracy. Rozbudowana została własna platforma edukacyjna wspierająca proces dydaktyczny i komunikacyjny oraz wspomniana prywatna chmura WSEI.

To tylko część z najnowszych działań Uczelni, które sprawiają, że Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w pełni zasłużyła na złote godło QI 2021 w Programie Najwyższa Jakość Quality International za usługi kształcenia studentów.

Magdalena Tułecka

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.