Zapraszamy na cykl szkoleń w lutym 2021 Centrum Edukacji PKF pod patronatem Forum Biznesu

PKF_CentrumEdukacji_logo(1).jpg

Ceny Transferowe - najnowsze zmiany
online 18.02.2021

Cel szkolenia:
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym i praktykami w zakresie cen transferowych. Udział w szkoleniu będzie świetną okazją do zdobycia wiedzy z zakresu sporządzania dokumentacji cen transferowych i zmian w regulacjach prawnych od 1 stycznia 2019 r. Rozwiane zostaną wątpliwości dot. wpływu COVID-19 na obowiązki raportowe.
Wiedza związana z poprawnym tworzeniem dokumentacji po wejściu w życie nowych obowiązków sprawozdawczych i obligatoryjnej analizy porównawczej pozwoli zabezpieczyć się przed ewentualnymi sankcjami podatkowymi.

Adresaci szkolenia:
Główni Księgowi, Księgowi, Kontrolerzy finansowi, Pracownicy biur rachunkowych, osoby, które chcą nabyć lub uporządkować wiedzę i umiejętności w zakresie cen transferowych

Program:
1. Podsumowanie regulacji wynikających z projektu ustawy z dnia 15 lipca 2018 r., zmieniającej przepisy w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2019 r.
• Nowa definicja podmiotów powiązanych
• Ustalanie obowiązku dokumentacyjnego w nowy sposób
• Zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego kontra spółki Skarbu Państwa
• Zakres dokumentacji lokalnej (ang. local file) i grupowej (ang. master file)
• Wprowadzenie analizy cen transferowych
• Uproszczone rozliczenia tzw. safe harbours
• Obowiązki w zakresie raportowania
• Nowe sankcje w przypadku stosowania nierynkowych cen transferowych
• Recharakteryzacja transakcji
• Zasady dokonywania korekt cen transferowych
• Restrukturyzacja podmiotów powiązanych
2. Szczegółowy zakres nowych dokumentacji krajowych (ang. local file)
• Opis podatnika
• Opis transakcji z podmiotami z grupy
• Wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji
• Sposób kalkulacji ceny transferowej
• Informacje finansowe podatnika
3. Szczegółowy zakres nowych dokumentacji grupowych (ang. master file)
• Wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził master file
• Struktura organizacyjna grupy
• Polityka cen transferowych
• Opis działalności prowadzonej przez grupę
• Opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę wartości niematerialnych
• Opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę, zawierający w szczególności sporządzone sprawozdanie skonsolidowane podmiotów tworzących grupę
• Opis porozumień zawartych z administracjami innych państw, w szczególności APA
4. Analiza danych porównawczych
• Nowe elementy analizy porównawczej
• Analiza porównawcza a raport zgodności
NOWOŚCI
5. Problematyka towarzysząca formularzowi TP-R
6. Wpływ COVID-19 na obowiązki raportowe z zakresu cen transferowych

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/ceny-transferowe-najnowsze-zmiany-5684#2

 

Podatek CIT, PIT 2021
online 22.02.2021

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat zmian w podatkach CIT i PIT, które weszły w życie w trakcie roku 2020 z uwzględnieniem ustaw antykryzysowych m.in.: możliwości rozliczenia straty za 2020 z dochodami roku poprzedniego, jednorazowa amortyzacja środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, wydłużony termin wpłaty zaliczek na PIT przez płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Adresaci szkolenia:
Główni Księgowi, Księgowi, Dyrektorzy finansowi, Pracownicy działów finansowych i księgowych, Właściciele biur rachunkowych, osoby zainteresowane problematyką zmian w podatkach.

Program:
1. Zmiany w CIT i PIT wprowadzone w życie w trakcie roku 2020 z uwzględnieniem ustaw antykryzysowych m.in.:
a) możliwości rozliczenia straty za 2020 z dochodami roku poprzedniego;
b) możliwość rezygnacji z metody uproszczonej wpłacania zaliczek;
c) jednorazowa amortyzacja środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
d) czasowe zawieszenie przepisów dotyczących ulgi na złe długi przez dłużników oraz możliwość skorzystania z ulgi na złe długi przez wierzycieli w przyspieszonym terminie;
e) nowe limity zwolnień przedmiotowych z art. 21 w PIT (zapomogi, świadczenia z zfść) oraz nowe zwolnienia dotyczące świadczeń postojowych oraz świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu, dodatku solidarnościowego;
f) wydłużony termin wpłaty zaliczek na PIT przez płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (uwaga nie dotyczy to wszystkich rodzajów przychodów);
g) wydłużony termin na sporządzenie informacji podatkowych IFT-2R;
h) wydłużony termin na sporządzenie dokumentacji podatkowych, informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o cenach transferowych;
i) możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w określonych sytuacjach kar umownych i odszkodowań;
j) ułatwienia w stosowaniu certyfikatów rezydencji.
2. Estoński CIT i Specjalny Fundusz Inwestycyjny
3.Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i jawnych
4.Spółki nieruchomościowe
5.Amortyzacja stawkami indywidualnymi, obniżonymi, podwyższonymi – zmiany
6.Zmiany w zakresie dokumentacji podatkowej
7.Zmiany w warunkach stosowania CIT 9%
8.Polityka podatkowa – obowiązki ogłaszania
9.Rozliczenie w 2021 tzw. ulgi na złe długi wprowadzonej w 2020r.:
a) rodzaje transakcji objęte korektą,
b) obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,
c) korekta dochodu lub straty podatkowej,
d) korygowanie w oderwaniu od momentu powstania przychodu i potrącenia kosztu,
e) jak obliczać termin dokonania korekty (kiedy ustawowe terminy płatności zastępują terminy umowne),
f) warunki zastosowania nowych przepisów,
g) kiedy rozliczyć korektę w ujęciu rocznym, a kiedy przy obliczaniu zaliczek na podatek,
h) transakcje między podmiotami powiązanymi,
i) przepisy przejściowe,
j) zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19.

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/podatek-cit-pit-2021-5765

 

Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw
online 24.02.2021

Cel szkolenia:
Celem szkolenia z zarządzania ryzykiem jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności rozpoznawania i wykorzystywania w praktyce, poszczególnych instrumentów finansowych, które oferowane są eksporterom, importerom oraz kredytobiorcom. Podczas spotkania zaprezentujemy zagadnienia dotyczące efektywnego zarządzania ryzykiem walutowym, jak również z wyceny instrumentów pochodnych, notowanych na rynku międzybankowym.

Adresaci szkolenia:
Właściciele firm oraz osoby odpowiedzialne za realizację transakcji skarbowych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, Dyrektorzy finansowi, Kontrolerzy finansowi, Główni księgowi, Kierownicy działu skarbu, specjaliści w działach finansowych przedsiębiorstw.

Program:
1. Funkcjonowanie rynku międzybankowego:
• rynek walutowy (transakcje Spot, oferty FX, platformy wymiany walut, obroty na rynku FX)
• rynek pieniężny (lokaty międzybankowe, walutowe depozyty dla przedsiębiorstw, krótkoterminowe instrumenty dłużne)
• giełdowy oraz pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych
• czynniki ekonomiczne oraz pozaekonomiczne wpływające na wycenę instrumentów finansowych
• przegląd prognoz sporządzanych przez ekonomistów światowych oraz krajowe instytucje finansowe
2. Wprowadzenie do wyceny instrumentów notowanych na rynku międzybankowym:
• kontrakty terminowe FX Forward
• opcje walutowe (waniliowe, barierowe, azjatyckie)
• transakcje FX Swap
3. Specyfika walutowych instrumentów pochodnych oferowanych klientom banku:
• krzywa punktów swapowych i związane z nią konsekwencje wyceny transakcji terminowych
• transakcje NDF, rollback oraz rollover w praktyce
• zawieranie oraz zamykanie strategii zbudowanych z opcji walutowych
4. Zabezpieczanie transakcji pochodnych zawieranych z klientami banku:
• umowy ramowe, umowy zabezpieczające, test adekwatności MiFID
• limity na transakcje pochodne (procedura przyznawania limitu, wagi ryzyka, wycena rynkowa pakietu transakcji)
5. Lokaty dwuwalutowe jako instrument optymalnego zarządzania płynnością gotówkową
6. Lokaty inwestycyjne jako forma lokowania kapitału (wykorzystanie opcji binarnych)
7. Zarządzanie ryzykiem walutowym w praktyce – jak stworzyć politykę zabezpieczeń i nadzorować efektywność realizacji transakcji zabezpieczających?
8. Ćwiczenia praktyczne:
• przykłady wycen pakietów transakcji pochodnych (ujemna wycena, sprawozdawczość)
• przykłady ekspozycji klientów:
o transakcje FX Forward
o transakcje FX Swap
o opcje walutowe (Call, Put, strategie opcyjne dla eksporterów oraz importerów)
o transakcje IRS
9. Ryzyko księgowe a ryzyko kasowe – różne podejścia do zarządzania ryzykiem walutowym
10. Ekonomiczne systemy informacyjne wykorzystywane w praktyce (bloomberg, reuters, inne)

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/zarzadzanie-ryzykiem-walutowym-w-dzialalnosci-przedsiebiorstw-5687#2

 

Finanse dla niefinansistów - finansowy niezbędnik dla każdego
online 25.02.2021

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami, koncepcjami, metodami i narzędziami wykorzystywanymi w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie analizy finansowej. Uczestnicy na szkoleniu nauczą się prawidłowo oceniać i interpretować kluczowe dane finansowe a także będą lepiej rozumieć kluczowe procesy w organizacji. Po szkoleniu uczestnicy będą swobodnie poruszali się w świecie terminologii finansów przedsiębiorstwa, co znacznie ułatwi komunikację z działem księgowym i bankami. Badania pokazują, że efektywna komunikacja między menagerami a sektorem finansowym jest jednym z głównych warunków rozwoju biznesu.

Adresaci szkolenia:
Osoby nie posiadające wykształcenia kierunkowego w zakresie finansów przedsiębiorstw, Kadra kierownicza pionów niefinansowych, Pracownicy banków, osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe

Program:
1. Czym jest inteligencja finansowa?
• Co łączy wartość, pieniądz i ryzyko?
• Finansowy matrix - czyli o tym w jakich światach równoległych żyją finansiści
• Niestrawny język finansów – jak go odkodować?
• Trzy odsłony rachunkowości – dla zarządzania, sprawozdawania i podatków
2. Sprawozdanie finansowe
• Komu bije dzwon, czyli demaskujemy odbiorców sprawozdania finansowego
• Znajdujemy dowody na tezę, że „Gotówka jest najważniejsza”
• Odkrywamy, co się składa na sprawozdanie finansowe i badamy powiązania składników:
o Bilans
o Rachunek zysków i strat
o Sprawozdanie z przepływów finansowych
• Co rządzi sprawozdaniem finansowym, czyli zagłębiamy się w kluczowe zasady i polityki księgowe
• Zastanawiamy się, dlaczego funkcjonują tak polskie, jak i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
3. Sprawdzamy, co się równoważy w bilansie
• Aktywa trwałe (kategorie aktywów, ulepszenia środków trwałych, trwała utrata wartości aktywów, amortyzacja środków trwałych, sprzedaż środka trwałego, wycena aktywów)
• Aktywa obrotowe (zapasy, należności, rozliczenia międzyokresowe czynne, środki pieniężne)
• Kapitał własny
• Zobowiązania długoterminowe
• Zobowiązania krótkoterminowe (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozliczenia międzyokresowe bierne, rezerwy)
4. Śledzimy, jak powstaje wynik finansowy
• Przychody
• Koszt własny sprzedaży
• Marża na sprzedaży i marża operacyjna
• Pozostałe koszty operacyjne
• Koszty finansowe
• Podatek dochodowy
5. VAT
• Wyłącznie praktyczne informacje o wpływie podatku VAT na życie codzienne podatników i państwa
6. Rachunkowość zarządcza, czyli kto ma informację, ten może zarządzać
• Dlaczego warto rozumieć, jak zachowują się koszty w czasie i w zależności od wolumenu
• Budżetowanie, czyli jak okiełznać i przewidywać koszty
• Co oznacza praktycznie, że „koszty są pod kontrolą”
• Jak przejawia się w firmie efektywna kontrola nad kosztami i przychodami
7. Biznes i finanse firmy jako system naczyń połączonych
• Jak przełożyć procesy biznesowe na finanse i na odwrót?
• Wskaźniki finansowe – co mają nam do przekazania i jak je wykorzystać?
• Zamknięcie miesiąca/roku finansowego – podglądamy, co się wtedy dzieje w dziale finansów

Zarejestruj się już dziś: https://pkfszkolenia.pl/finanse-dla-niefinansistow-finansowy-niezbednik-dla-kazdego-5858#2

 

Niemiecki system podatkowy- wprowadzenie do prowadzenia działalności w Niemczech
online 26.02.2021

Cel szkolenia:
Głównym celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikowi kluczowych aspektów praktycznych prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Podczas spotkania omówimy jakie formy działalności są dopuszczalne, kiedy potrzebne jest dodatkowe pozwolenie lub zgłoszenie działalności. Ponadto, przedstawimy jakie konsekwencje podatkowe wynikają z wybranej formy działalności.

Adresaci szkolenia:
Przedsiębiorcy, dyrektorzy finansowi, księgowi, osoby potrzebujące uporządkować swoją wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności w Niemczech, a także poznać ryzyka i szanse wynikające z niemieckich przepisów, pracownicy centrum rozliczeniowego obsługujący zagranicznych klientów

Program:
1. Przepisy o prowadzeniu działalności gospodarczej
• Gewerbeordnung
• Przepisy o prowadzeniu działalności rzemieślniczej
• Pozostałe
2. Możliwości prowadzenia działalności
• Jednoosobowa działalność gospodarcza
• Rodzaje spółek
-GbR
-OHG
-GmbH
-UG
-KG
-GmbH & Co. KG
• Oddział, zakład czy biuro – różnice
-Oddział polskiej spółki w Niemczech (Zweigniederlassung)
-Biuro wspierające (Zweigstelle)
-Zweigstelle vs. Zweigniederlassung
• Oddział, biuro za granicą jako zakład podatkowy
3. Wolność wykonywania usług vs. wolność do prowadzenia działalności gospodarczej
• Wolność wykonywania usług
• Wolność do prowadzenia działalności gospodarczej
• Różnice i konsekwencje dla delegowania pracowników
4. Podstawowe zasady z prawa pracy - bezwzględnie obowiązujące reguły
• Wynagrodzenie
-Wynagrodzenie minimalne
- Składniki wynagrodzenia minimalnego
• Urlop
-Urlop minimalny
-Urlop dodatkowy
-Ekwiwalent za urlop
-Utrata prawa do urlopu
• Bezpieczeństwo
-Zamieszkanie
-Bezpieczeństwo w miejscu pracy
• Wypowiedzenie
-Terminy
-Kündigungschutzgesetz (Ustawa o ochronie przed zwolnieniami)
• Umowy taryfowe
-Ogólnie obowiązujące umowy taryfowe
-Konsekwencje z obowiązku stosowania umowy taryfowej
-Przykładowe umowy taryfowe i ich konsekwencje
5. Podstawowe reguły prawa podatkowego
• Opodatkowanie działalności gospodarczej
-Podatek dochodowy
-Podatek od działalności gospodarczej
-Podatek od wynagrodzeń
-Podatek VAT
• Niemiecka ordynacja podatkowa
-Deklaracja podatkowa
-Decyzja podatkowa
-Terminy i przedawnienia

Zarejestruj się już dziś:
https://pkfszkolenia.pl/niemiecki-system-podatkowy-wprowadzenie-do-prowadzenia-dzialalnosci-w-niemczech-5803

 

Zapraszamy do Centrum Edukacji PKF!

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.