Dobre miejsce do zamieszkania

Previous Next

Gmina Nowa Wieś Wielka położona jest w środkowej części woj. kujawsko-pomorskiego, pomiędzy Inowrocławiem, a Bydgoszczą, z którą graniczy i wchodzi w skład powiatu bydgoskiego. Gminę zamieszkuje około 10 tys. osób, w większości osiedlonych w dwóch aglomeracjach skupionych wokół miejscowości Brzoza i Nowa Wieś Wielka.


 
Teren Gminy w przeszło 62 proc. pokrywają lasy. Na jej obszarze znajduje się największy naturalny zbiornik wodny w powiecie – Jezioro Jezuickie. To potencjał zachęcający do aktywnego spędzania wolnego czasu. Przyroda znajduje się na wyciągnięcie ręki, a powietrze jest bardzo czyste. Mimo, że na terenie gminy działa przeszło 730 podmiotów gospodarczych, ale nie ma i nigdy nie było wśród nich dużego i ciężkiego przemysłu, ani uciążliwych dla otoczenia form produkcji rolnej. Potencjalne zanieczyszczenia powietrza gmina monitoruje zarówno we własnym zakresie, jak i współpracując z innymi samorządami ze Stowarzyszenia „Metropolia Bydgoszcz” – umieszczono w newralgicznych punktach gminy czujniki, które online monitorują jakość powietrza i ujawniają w internecie występowanie odstępstw od norm. Bada się także skalę zanieczyszczeń i ich przemieszczanie się na większym obszarze, pomiędzy różnymi samorządami. W oparciu o uzyskane wyniki badań będzie można określić przyczyny niepożądanego zjawiska smogu i wyeliminować je zarówno w gminie Nowa Wieś Wielka, jak i solidarnie u samorządowych sąsiadów.

 
Ciekawostką znajdującą się na terenie gminy, nieopodal miejscowości Nowe Smolno, jest oznaczony poprzez symboliczny obelisk punkt przecięcia się 18 południka i 53 równoleżnika. To pierwsze w Polsce i drugie na świecie trwałe oznakowanie skrzyżowania dwóch pełnych współrzędnych geograficznych. To drugie znajduje się w Ugandzie w Afryce na 23 południku. Do obelisku w Nowym Smolnie oraz  innych miejsc atrakcyjnych przyrodniczo i historycznie, związanych z przejawami patriotyzmu przodków, często z martyrologią wpisaną w ich losy, prowadzą odnowione lub nowowytyczone szlaki turystyczne, które pozwalają np. obejrzeć pomnik Powstańców Wielkopolskich, dotrzeć do nieistniejącej już wsi Łażyn, miejsca urodzenia błogosławionego Czesława Jóźwiaka, patrioty-męczennika z okresu II wojny światowej czy  plaży w Chmielnikach nad Jeziorem Jezuickim.

 
Szlaki i atrakcje tworzą spójną sieć. Wszystkie są opisane na tablicach informacyjnych i skrupulatnie oznakowane wzdłuż tras ich przebiegów, a przydatne informacje każdy może dodatkowo znaleźć na stronach internetowych gminy. We współpracy z zarządcami dróg krajowych i wojewódzkich Nowa Wieś Wielka stara się, by szlaki turystyczne zostały uzupełnione poprzez powstanie ścieżek rowerowych wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych gminy.


Podejmowane inwestycje i zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych, głównie unijnych, prowadzą do przygotowania terenu gminy na zaspokojenie cywilizacyjnych potrzeb jej mieszkańców. Wybudowano nowy budynek szkolny na potrzeby ówczesnego gimnazjum, przekształcony obecnie w jedną z siedzib szkoły podstawowej w Brzozie oraz w 2018 r. nowe przedszkole w Brzozie, co diametralnie zmieniło jakość świadczonych usług oświatowych wraz z zapewnieniem posiłków dla wychowanków i uczniów. Przeprowadzono kompleksową modernizację obiektu wykorzystywanego na potrzeby pomocy społecznej, w tym funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy. Zakład Gospodarki Komunalnej pozyskał nową siedzibę po zlikwidowanym posterunku policji. Przebudowano dwie siedziby Gminnej Przychodni Zdrowia zapewniając m.in. funkcjonowanie w nich punktów rehabilitacji. Dokonano termomodernizacji wszystkich budynków publicznych. Na potrzeby sportu i rekreacji sukcesywnie buduje się i modernizuje kompleks Orlik, zaplecze sportowe, boiska piłkarskie oraz wielofunkcyjne.


Prawie cały teren gminy jest zwodociągowany. Kolejne działki mają możliwość podłączania się do gminnego wodociągu funkcjonującego w całości w oparciu o wodę, która cyrkuluje. Płynąc w rurach ma ona zapewnioną odpowiednią jakość, co jest niezwykle istotne dla odbiorców. Dostarczana jest z trzech stacji uzdatniania wody, a w każdej z nich są po dwa ujęcia głębinowe. Takie rozwiązanie zapewnia mieszkańcom stały dopływ świeżej wody i bez względu na panujące warunki atmosferyczne ogranicza do minimum wystąpienie możliwości pozbawienia jej dostaw. W gminie przeprowadzana jest kompleksowa modernizacja systemu kanalizacyjnego, co stało się jednym z priorytetów władz Nowej Wsi Wielkiej i największym wyzwaniem organizacyjnym i finansowym ostatnich lat (koszt to kilkadziesiąt milionów zł). W miejsce dwóch przestarzałych oczyszczalni ścieków w 2017 r. wybudowano nowoczesną oczyszczalnię w  Brzozie. Zapewnia ona odbiór ścieków praktycznie z całego terenu gminy oraz części gminy sąsiedniej. Projekt ten jest realizowany dzięki wybudowaniu kilkunastu kilometrów kolektorów tłoczno-grawitacyjnych, którymi połączono największe miejscowości. Pozwoliło to zlikwidować jedną z oczyszczalni. W końcowym efekcie ścieki będą odbierane również z terenów, które wcześniej były poza jakąkolwiek możliwością skanalizowania, co z kolei znacząco podniesie wartość i atrakcyjność tych miejsc, jako obszarów dla mieszkalnictwa lub prowadzenia działalności gospodarczej. Przeprowadzane inwestycje wodno-kanalizacyjne warunkują podejmowanie dalszego utwardzania dróg wraz z budową chodników i ich oświetlanie.

 

Priorytetem władz samorządowych jest koncepcja zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju  poprzez wykonywanie nie tylko ustawowych zadań gminy, ale też podejmowanie inicjatyw służących poszczególnym  mieszkańcom oraz umożliwianie ich osobistej aktywności. Usługi świadczone przez jednostki oświaty, pomocy społecznej, ochrony zdrowia (wraz z rehabilitacją) realizowane są na tak wysokim poziomie, że placówki te otrzymują nagrody oraz wyróżnienia, posiadają certyfikaty potwierdzające profesjonalizm i innowacyjność swoich usług. Na terenie gminy organizacje pozarządowe i instytucje kultury organizują szereg imprez, kierowanych do różnych grup społecznych o charakterze elitarnym, jak i masowym, będących ofertą spędzania wolnego czasu i rekreacji.


Realne zapowiedzi dotyczące podjęcia kluczowych dla kraju inwestycji komunikacyjnych i ukończenie już trwających, uczynią obszar gminy jeszcze atrakcyjniejszym. Dlatego na przestrzeni ostatnich lat dużo osób wybiera ten teren jako miejsce swojego osiedlenia. Tym samym zwiększa się największy kapitał Nowej Wsi Wielkiej, jakim są jej mieszkańcy. To osoby bardzo  empatyczne i zaangażowane. Dlatego do najważniejszych zadań samorządu należy nie tylko tworzenie dobrych warunków do mieszkania, dbanie o infrastrukturę, rozwój sportu czy wysoki  poziom oświaty, itd., ale również troska o utrzymanie klimatu wzajemnej życzliwości i gościnności.

 

Nowa Wieś Wielka zaprasza wszystkich, by przekonali się, że jest to możliwe!

 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.