Advertisement

BP_2024

Zakaz wykonywania zawodu i tysiące złotych kary grożą za brak OC zawodowego

Zakaz wykonywania zawodu i tysiące złotych kary grożą za brak OC zawodowego

Zarządcy nieruchomości, firmy świadczące usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych czy czynności agencyjne ustawowo zobowiązani są do posiadania OC zawodowego zapewniającego ochronę przed skutkami finansowymi wyrządzonych szkód i błędów w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Kary za brak takiego OC mogą sięgać 5 tys. zł, a w niektórych branżach nawet kilku milionów.

Ryzyko zawodowe związane z możliwością wyrządzenia szkody swoim kontrahentom (tzw. odpowiedzialność kontraktowa) bądź osobom, z którymi przedsiębiorca nie ma zawartej umowy (tzw. odpowiedzialność deliktowa) to nieodłączna część wykonywania wielu zawodów. Konsekwencje finansowe niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania lub zawinionego działania przy wykonywaniu danego rodzaju zawodu czy prowadzonej działalności mogą być bardzo dotkliwe. Pokrycie ich z własnych środków czy ze środków firmy w wielu przypadkach może być niewystarczające lub wręcz niemożliwe. Może również w sposób znaczący doprowadzić do problemów z płynnością finansową i możliwością wywiązania się z innych zobowiązań.

W takich sytuacjach odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej może zaspokoić roszczenia poszkodowanych i umożliwić wyjście z potencjalnego kryzysu finansowego bez poważnego uszczerbku w budżecie. Przedstawiciele niektórych branż lub zawodów ustawowo zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ustawodawca wymienia tu, m.in. lekarzy, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, zarządców nieruchomości, czy podmioty usługowo prowadzące księgi rachunkowe.

– Ubezpieczenie OC zawodowe chroni profesjonalistów przed dotkliwymi finansowymi skutkami błędów popełnionych przy wykonywaniu czynności zawodowych, w wyniku których wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda majątkowa lub niemajątkowa. Polisa pokryje przede wszystkich straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Taką ochronę w postaci polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej coraz bardziej doceniają również przedsiębiorcy prowadzący działalność spoza branż objętych ustawowym obowiązkiem posiadania polisy. Skutki finansowe szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem prac lub usług w ramach prowadzonej działalności mogą mieć ogromny wpływ nie tylko na bieżący stan finansowy firmy, ale i na dalsze jej funkcjonowanie. Dlatego odpowiednia i profesjonalnie dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy ochrona ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pozwoli przede wszystkim skupić się przedsiębiorcy na procesach operacyjnych firmy i dalszym jej rozwoju dając jednocześnie zabezpieczenie przed ewentualnymi niespodziewanymi zdarzeniami mogącymi skutkować powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej i koniecznością pokrycia roszczeń osób trzecich. W obecnych czasach taka polisa wręcz powinna być niezbędnym elementem prowadzenia działalności zawodowej lub gospodarczej – mówi Katarzyna Ziembicka z TUZ Ubezpieczenia.

Jedną z podstawowych konsekwencji braku posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC jest niespełnienie ustawowego obowiązku, co wiąże się z konsekwencjami finansowymi oraz możliwymi konsekwencjami dyscyplinarnymi. Ponadto brak odpowiedniej, adekwatnej umowy OC może spowodować, że w przypadku wystąpienia szkody, sprawca – ponoszący odpowiedzialność cywilną – zobowiązany będzie do jej naprawienia z własnych środków.

Zakres kar za brak spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC jest niejednolity i uzależniony od rodzaju wykonywanego zawodu lub działalności. Przykładowo, za brak ubezpieczenia OC agent ubezpieczeniowy będzie zobowiązany do pokrycia kary pieniężnej nawet 1000 euro. Z kolei zarządca nieruchomości w przypadku braku zawarcia takiej umowy musi liczyć się z koniecznością pokrycia kary pieniężnej w wysokości od czterokrotnego do dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (ogłaszanego przez GUS) w roku poprzedzającym rok, w którym stwierdzono naruszenie. Natomiast przedsiębiorca usługowo prowadzący księgi rachunkowe bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. – Te kary to jednak często najmniej dotkliwa konsekwencja. W razie popełnienia błędu przez nieubezpieczonego pracownika trzeba się liczyć z koniecznością o wiele większych wydatków.

Zawody, których dotyczy ustawowy obowiązek ochrony ubezpieczeniowej stanowią zaledwie niewielki procent wszystkich specjalistów na rynku zawodowym. Zainteresowanie tego rodzaju produktami ze strony innych sektorów rośnie z roku na rok. Przedstawiciele branż niepodlegających obowiązkowi posiadania ubezpieczenia OC również nie chcą narażać własnego majątku w razie wystąpienia ewentualnej szkody i stawiają na dobrowolne ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej chroni biznes przed finansowymi konsekwencjami powstałymi wskutek szkody wyrządzonej działaniem lub zaniechaniem przedsiębiorcy lub jego pracowników, a także osób, za które ponosi on odpowiedzialność. Odpowiednia ochrona ubezpieczeniowa zwiększa też wiarygodność i prestiż firmy. Konsekwencje finansowe wyrządzonych szkód w niektórych branżach mogą sięgać wielokrotności obrotów osiąganych przez przedsiębiorstwo.

Źródło: Brandscope / Daniel Trzaskoś

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.