Co zmieni się w umowach o pracę?

Co zmieni się w umowach o pracę?

Już w kwietniu wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy, obejmująca dwie unijne dyrektywy, czyli work-life balance oraz w sprawie przejrzystych warunków pracy. Wśród najważniejszych zmian, jakie zostaną wprowadzone, sporo dyskusji wzbudza ta, która dotknie wszystkie firmy zatrudniające pracowników na umowę o pracę na czas określony.

Do pewnych zapisów w polskim Kodeksie pracy Komisja Europejska miała szereg zastrzeżeń. Jedno z nich dotyczyło nierówności w traktowaniu pracowników w zależności od umowy, na podstawie której pracują. Zmiany doprowadzające przepisy do zgodności z unijnymi dyrektywami wprowadzają dodatkowe obowiązki dla polskich pracodawców – podał portal Poradnikpracownika.pl

Według nowych przepisów pracodawca będzie miał obowiązek uzasadniać wypowiedzenie także u pracowników zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony. Dotychczas, obowiązek ten dotyczył tylko umów na czas nieokreślony. Co więcej, jeżeli pracownik należy do organizacji związkowej, pisemne uzasadnienie zwolnienia trzeba będzie wysłać także tej organizacji.

Pracodawca, który postanowi zwolnić pracownika, musi mieć na uwadze, że jedynym powodem zwolnienia będzie to zawarte w uzasadnieniu. Będzie mieć to znacznie np. w sądzie. Pracodawca nie będzie mieć prawa powoływać się na żadne inne powody wypowiedzenia umowy – czytamy w wyjaśnieniu.

W lutym br. Sejm uchwalił największą nowelizację Kodeksu pracy od lat. Większość zmian została wymuszona przez unijne dyrektywy, ale za niektóre odpowiada rząd. Do jakich szczegółowych zmian muszą przyzwyczaić się pracownicy i zatrudniający?

Po nowelizacji rozszerzeniu ulegnie katalog obowiązkowych elementów umowy o pracę. Będzie musiała ona zawierać następujące elementy:
określenie strony umowy;
wskazanie adresu siedziby pracodawcy, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną adresu jego zamieszkania;
rodzaj umowy;
datę jej zawarcia;
warunki pracy i płacy, w szczególności:
rodzaj pracy,
miejsce lub miejsca wykonywania pracy albo informację, że pracownik sam określa miejsce wykonywania pracy,
wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
wymiar czasu pracy,
dzień rozpoczęcia pracy;
w przypadku umowy o pracę na okres próbny – czas trwania i warunki takiej umowy, w szczególności, gdy strony tak uzgodnią, postanowienie o przedłużeniu umowy o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy lub postanowienie o wydłużeniu umowy maksymalnie o okres jednego miesiąca, o ile jest to uzasadnione rodzajem pracy;
w przypadku umowy o pracę na czas określony – czas jej trwania lub dzień jej zakończenia.

Umowę o pracę na okres próbny zawierać się będzie na okres nieprzekraczający:
1 miesiąca w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
2 miesięcy w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Dopuszczalne będzie wydłużenie przez strony w umowie o pracę na okres próbny okresu próbnego maksymalnie o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.
Uregulowanie kwestii dotyczącej pozostawania w stosunku pracy z innym podmiotem

Ponadto pracodawca po wejściu w życie zmian nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy, przy czym nie będzie to dotyczyć sytuacji, kiedy doszło do zawarcia umowy o zakazie konkurencji.

Pozostawanie w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesne pozostawanie w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy nie będzie również mogło stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę, przygotowanie do takiego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, albo przyczyny zastosowania działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę.

Podsumowując, opracowywane regulacje nakierowane są na wzmocnienie praw pracowników jako słabszej strony stosunku pracy o czym więcej napisano TUTAJ. (jmk)

Foto: Kadry - Infor
Źródło: Poradnikpracownika.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.