Advertisement

BP_2024

Penalizacja totalitarna od 1 października

 Penalizacja totalitarna od 1 października

Zmiany w Kodeksie karnym, które weszły w życie 1 października 2023 r. zaostrzają wiele przepisów dotyczących m.in. prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, gwałtu, kierowania grupą terrorystyczną czy spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – podał serwis Gazetaprawna.pl.

Serwis odpowiedział w treści artykułu — Co zmieniło się w Kodeksie karnym po 1 października?

Gazetaprawna.pl wskazała najistotniejsze zmiany w Kodeksie karnym, a są to:

Likwidacja kary 25 lat więzienia;
Bezwzględne dożywocie;
Wyższe kary za najcięższe przestępstwa;
Wyższe grzywny;
Podwyższenie progu wykroczenia;
Obligatoryjny przepadek pojazdu mechanicznego;
Nowe typy przestępstw;
Fałszywe oskarżenie innej osoby o popełnienie przestępstwa;

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadza:
Zakaz warunkowego zwolnienia wobec osoby skazanej na karę dożywotniego pozbawienia wolności będzie możliwy w wypadku:

- czynu popełnionego po wcześniejszym prawomocnym skazaniu za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, bezpieczeństwu powszechnemu lub za przestępstwo o charakterze terrorystycznym na dożywotnie pozbawienie wolności albo pozbawienie wolności na co najmniej 20 lat;

- gdy charakter i okoliczności czynu oraz postępowanie i charakter sprawcy wskazują, iż jego pozostawanie na wolności spowoduje trwałe niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, wolności lub wolności seksualnej innych osób.

Jak wskazał dalej serwis, nowelizacja kodeksu karnego zaostrza odpowiedzialność karną wobec sprawców przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, wolności seksualnej i własności.

Chodzi o takie przestępstwa, jak:
spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;
bójka i pobicie;
rozbój;
zgwałcenie dziecka;
zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem;
zgwałcenie z następstwem w postaci śmierci ofiary;
gwałt na kobiecie ciężarnej;
gwałt z posługiwaniem się bronią;
gwałt z nagrywaniem przebiegu czynu;
kierowanie grupą terrorystyczną.

Wyższe grzywny, to następna zmiana w Kodeksie karnym.

Co do zasady najniższa liczba stawek dziennych wynosi 10. Reforma wprowadza jednak odstępstwo od tej reguły:
jeżeli przestępstwo zagrożone jest zarówno grzywną, jak i karą pozbawienia wolności, grzywnę wymierza się w wysokości nie niższej niż:

50 stawek - jeżeli czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku

100 stawek – jeżeli czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 2 lat

150 stawek – jeżeli czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 2 lata.

Kolejną zmianą w prowadzoną do k. k., to podwyższenie progu wykroczenia

Kradzież, paserstwo czy niszczenie mienia do kwoty 800 zł będzie tylko wykroczeniem, a nie przestępstwem. Przed 1 października ta granica wynosiła 500 zł. – czytamy w informacji.

Odpowiedzialność karna nieletnich, to również istotna zmiana, o której podano w informacji, a która mówi, że:

— Nieletni, którzy po ukończeniu 14 lat, a przed ukończeniem 15 lat, dopuszczą się czynu zabronionego w postaci zabójstwa typu kwalifikowanego (art. 148 § 2 lub 3), a okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają oraz zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że stosowanie środków wychowawczych lub poprawczych nie jest w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego, będą mogli odpowiadać oni na zasadach określonych w kodeksie karnym.

Jak podał dalej serwis, w zmianach znalazł się zapis dotyczący, obligatoryjnego przepadku pojazdu mechanicznego.

W przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, sąd będzie zobowiązany orzec przepadek pojazdu, chyba że zawartość alkoholu w organizmie sprawcy była niższa niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo nie prowadziła do takiego stężenia.
Sąd może odstąpić od zastosowania środka karnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach (art. 178a Kodeksu karnego) – wskazano w treści.

Wyjątek stanowi przypadek prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy – wówczas do przepadku pojazdu dochodzi niezależnie od stopnia stanu nietrzeźwości
Jeśli przepadek pojazdu byłby niemożliwy z powodu zbycia pojazdu, utraty lub zniszczenia, wówczas sąd orzeka przepadek równowartości pojazdu. W przypadku, w którym pojazd nie stanowiłby wyłącznej własności sprawcy, orzeka się nawiązkę w wysokości co najmniej 5.000,00 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – czytamy w treści.

Zmiany te wejdą w życie dopiero 14 marca 2024 r. – napisano dalej.

Reforma kodeksu karnego wprowadziła nowe typy przestępstw:

przyjęcie zlecenia zabójstwa (dodany art. 148a k.k.);

uchylanie się od wykonania obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązki (dodany art. 244c k.k.);
przygotowanie do zabójstwa (dodany art. 148 § 5 k.k.).

Fałszywe oskarżenie innej osoby o popełnienie przestępstwa

Zmiany w kodeksie karnym podnoszą sankcję za umyślne przestępstwo fałszywego oskarżenia innej osoby o popełnienie czynu zabronionego lub przewinienia dyscyplinarnego. Sprawca podlega teraz karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (wcześniej kara była łagodniejsza - sprawca podlegał karze grzywny lub karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2) – wskazał serwis Gazetaprawna.pl

To największa reforma Kodeksu karnego od lat — mówią zgodnie prawnicy. Większość zmian oceniają negatywnie, choć jest kilka, które chwalą – czytamy w opinii ekspertów.
Prof. Monika Całkiewicz, karnistka z Akademii Leona Koźmińskiego, zwróciła uwagę, że nie surowość kary stanowi ochronę przed przestępstwami, ale jej nieuchronność. Tymczasem nowelizacji Kodeksu karnego z 7 lipca 2022 r., która wejdzie w życie w niedzielę, przyświeca wizja, że to surowe kary mają odstraszać od wejścia na przestępczą drogę. Jak surowe? – zapytała w podsumowaniu. (jmk)

Foto: Forsal // ShutterStock
Źródło: Gazetaprawna.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.