W planach wzrost zasiłku pogrzebowego

  W planach wzrost zasiłku pogrzebowego

Koszty pogrzebu rosną w szybkim tempie, ale kwota zasiłku pogrzebowego jest taka sama od 2011 roku i wynosi 4 tys. zł. Po wielu latach apeli o podwyżkę świadczenia wreszcie pojawia się na to szansa. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznaje, że analizuje możliwości zmiany kwoty zasiłku pogrzebowego. Obecna jego wysokość nie pokrywa całkowitego kosztu pochowania osoby zmarłej, choć jak zaznacza resort rodziny, istnienie zasiłku nie wynika z realizacji obowiązku konstytucyjnego, ale jest wyrazem swobody ustawodawcy kształtowania systemu zabezpieczenia społecznego — informuje serwis prawo.pl.

Problem wysokości zasiłku pogrzebowego poruszyła w interpelacji poselskiej (nr 36209) posłanka Urszula Nowogórska. Jak zaznacza, obecnie średni koszt pochowania zmarłego, rozpoczyna się od kwoty 7 tys. zł. - Godny pochówek wymaga zorganizowania wielu elementów, z których każdy jest finansowym wysiłkiem, nie tylko dla osoby mniej zamożnej. Na ten moment, kwota świadczeń wypłacana przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie zapewnia możliwości wyprawienia nawet skromnego pogrzebu – pisze posłanka. Do jej biura poselskiego zgłosiła się osoba z prośbą o wystosowanie interpelacji w tej sprawie – napisano w informacji.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od kilku lat domaga się podwyższenia zasiłku, gdyż najuboższych Polaków po prostu nie stać na usługi pogrzebowe — czytamy dalej.
Związkowcy postulowali ostatnio wysoką podwyżkę — do 12 tys. zł. Przedstawiciele branży pogrzebowej, z którymi rozmawiał Super Express, mówili, że tak wysoka podwyżka jest mało realna i zaproponowali, aby zasiłek wzrósł do 8 tys. z. Okazuje się, że na tak duże kwoty nie ma szans – wynika z tekstu.

Jak czytamy, rząd zgodził się podwyższyć zasiłek. "Pracujemy nad podwyższeniem świadczenia, aby urealnić jego stawkę w stosunku do kosztów pochówku. Chcemy, aby wyniósł on 5 tys. zł" — powiedział  ważny polityk PiS.

Zasiłek pogrzebowy jednak wzrośnie? MRiPS analizuje możliwości – podał serwis

Kwota zasiłku pogrzebowego wynosi teraz 4 tys. zł na mocy art. 80 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązuje od 1 marca 2011 r. wskutek wejścia w życie ustawy z 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie w stałej kwocie, niezależnie od poniesionych kosztów faktycznych – wyjaśnił serwis.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed poinformował, że obecnie w resorcie trwają szczegółowe analizy w sprawie możliwości zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego. – Tak by jego wysokość uwzględniała z jednej strony ponoszone koszty pogrzebu, z drugiej zaś możliwości finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa, zasilającego co roku FUS dotacją uzupełniającą poziom przychodów ze składek do poziomu wydatków na świadczenia z ubezpieczenia społecznego – zaznaczył wiceminister.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje: członkowi rodziny, pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, osobie obcej - jeśli pokryli koszty pogrzebu.

Za członków rodziny, którzy mogą otrzymać zasiłek uznaje się:

- małżonków (wdowę i wdowca), także pozostających w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
- rodziców, ojczyma, macochę oraz osobę przysposabiającą,
- dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
- dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
- inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
- rodzeństwo,
- dziadków,
- wnuki,
- osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci osoby, która:
- ma przyznaną emeryturę lub rentę,
- ma przyznaną emeryturę pomostową,
- jest ubezpieczona w ZUS,
- ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (lub po śmierci członka rodziny osób wymienionych wyżej),
- zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
- w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
- jest cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
- pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny (lub śmierci członka rodziny tej osoby),
- pobierała rentę socjalną (lub śmierci członka rodziny tej osoby),
- zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach (lub śmierci członka rodziny tej osoby) ,
- pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach (lub śmierci członka rodziny tej osoby).

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. Jeśli koszt pogrzebu ponosi kilka osób lub podmiotów, zasiłek pogrzebowy jest dzielony na nie, proporcjonalnie do poniesionych kosztów pochówku. Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć odpowiednie dokumenty w ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, za pogrzeb której ponosimy koszty. Jeśli dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe z przyczyn niezależnych, należy złożyć dokumenty w ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu i dołączyć dokumenty potwierdzające przyczynę opóźnienia np. zaświadczenie policji lub prokuratury lub inne urzędowe dokumenty – przypomniał serwis. (jmk)

Foto: Redakcja – Polska Izba Branży Pogrzebowej
Źródło: / Prawo.pl / Businessinsider.com.pl /

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.